Concurs pentru ocuparea unui post de Sef Serviciu la Primaria Comunei Gura Sutii

BY: stiridinromania.ro In Actualitate, STIRILE ZILEI
„Război”, de Lars Noren, pe scena Teatrului Tony Bulandra Târgoviște, duminică – 15 octombrie 2023 – incomod-media.ro

Primăria Comunei Gura Șuții din județul Dâmbovița organizează un concurs pentru ocuparea unui post vacant de șef serviciu în cadrul Serviciului “Consiliul Local Gura Sutii – Serviciul Apa Canal”. Acest concurs este organizat conform prevederilor H.G. nr. 1336/28.10.2022.

Condițiile generale de participare la concurs sunt prevăzute de art. 15 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/28.10.2022. Printre acestea, candidații trebuie să aibă cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, să cunoască limba română, să aibă capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Codului Muncii și să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează.

De asemenea, candidații trebuie să îndeplinească condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs. Este important de menționat că candidații nu trebuie să fi fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unor infracțiuni precum corupție sau să nu execută o pedeapsă care să le interzică ocuparea funcției.

Pentru postul de șef serviciu, candidații trebuie să aibă studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă și o vechime în muncă de minim 5 ani. De asemenea, este necesară deținerea permisului de conducere categoria B. Un alt aspect important este disponibilitatea la program prelungit sau flexibil.

Pentru a se înscrie la concurs, candidații trebuie să depună un dosar care să conțină mai multe documente, printre care formularul de înscriere la concurs, copia actului de identitate, copia certificatului de căsătorie sau a altui document care atestă schimbarea de nume, copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte relevante, copia carnetului de muncă, certificatul de cazier judiciar, adeverința medicală și certificatul de integritate comportamentală. De asemenea, candidații trebuie să completeze un Curriculum Vitae conform modelului comun european.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 15 zile lucrătoare de la data publicării anunțului. Pentru informații suplimentare, candidații pot contacta Primăria Comunei Gura Șuții la numărul de telefon 0245682259 sau pe adresa de e-mail primariagurasutii@yahoo.com. De asemenea, pot accesa website-ul www.primariagurasutii.ro pentru a obține mai multe detalii. Persoana de contact este Olteanu Dumitru, secretar general al Primăriei.

Acest concurs reprezintă o oportunitate pentru

Sursa: incomod-media.ro

Primăria Comunei Gura Șuții, cu sediul în comuna Gura Șuții, Str. Principală FN, jud. Dâmbovița, organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Sef serviciu
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de conducere
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Serviciul „Consiliul Local Gura Sutii – Serviciul Apa Canal”
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 15 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/28.10.2022:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului Sef serviciu sunt:

– studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
– vechime în muncă: minim 5 ani;
– permis de conducere categoria B;

Cerinte: disponibilitate la program prelungit /  flexibil;

Relatii suplimentare se pot obtine la telefon nr. 0245682259.

Dosarele de inscriere la concurs se depun in termen de 15 zile lucratoare de la data publicarii.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) Curriculum Vitae, model comun european.

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI:

BIBLIOGRAFIA SI TEMATICA
la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant – Sef serviciu
1. Constituţia României, modificată şi completată prin Legea de revizuire a Constituţiei României nr. 429/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003,republicată,
Cu tematica:
– Reglementări constitutionale cu privire la drepturile si libertatile fundamentale precum si la autoritati publice.
2. Partea VI titlui III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. nr. 57 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
Cu tematica:
– Partea VI titlui III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. nr. 57 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare – integral;
3. Legea nr 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
Cu tematica:
– Legea nr 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicata, cu modificările și completările ulterioare – integral;
4. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Cu tematica:
– Reglementări privind respectarea demnității umane,protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, prevenirii și combaterii incitării la ură și discriminare.
5. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Cu tematica:
– Cap. I – Egalitatea de sanse intre femei si barbati in ceea ce priveste participarea la luarea deciziilor;
– Cap. IV – Egalitatea de sanse intre femei si barbati in ceea ce priveste participarea la luarea deciziei;
– Cap. VI – Solutionarea sesizarilor si reclamatiilor privind discriminarea bazata pe criteriul de sex.
6. Legea 53/ 2003 privind Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;
Cu tematica:
– Titlul Ii – Contractul individual de munca:
– Titlul III – Timpul de munca si de odihna.
7. Legea nr. 319/2006, referitoare la sanatatea si securitatea in munca, cu modificările şi completările ulterioare – Cap. IV;
Cu tematica:
– Legea nr. 319/2006, referitoare la sanatatea si securitatea in munca, cu modificările şi completările ulterioare – Cap. IV – integral;
8. Legea nr. 307 privind apararea impotriva incendiilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Cu tematica:
– Legea nr. 307 privind apararea impotriva incendiilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – integral;
9. Legea nr. 51/ 2006 – Legea serviciilor comunitare de ulilitati publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Cu tematica:
– Legea nr. 51/ 2006 – Legea serviciilor comunitare de ulilitati publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – integral
10. Legea nr. 241/ 2006 – Legea Serviciului de alimentare cu apa si canalizare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Cu tematica:
Legea nr. 241/ 2006 – Legea Serviciului de alimentare cu apa si canalizare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – integral;
11. Legea nr. 107/ 1996, legea apelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
Cu tematica:
– Legea nr. 107/ 1996, legea apelor, cu modificarile si completarile ulterioare – integral;
12. Legea nr. 458/ 2002 privind calitatea apei potabile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Cu tematica:
– Legea nr. 458/ 2002 privind calitatea apei potabile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – integral;
Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0245682259 , la adresa de e-mail: primariagurasutii@yahoo.com și pe website: www.primariagurasutii.ro, persoană de contact: Olteanu Dumitru, având funcția de srcretar general

Primar,
Ing. Dinu Constantin

Urmărește Incomod Media și pe Google News


Vizualizări: 132Acest articol a fost scris de inteligență artificială chat GPT, unele date pot fi incorecte. Pentru stirea originala, verificati sursa: Link catre sursa
Recomandari STIRIdinROMANIA.ro

Construirea forței interioare: Exerciții cu propriul greutate pentru o musculatură puternică

Construirea forței interioare: Exerciții cu propriul greutate pentru o musculatură puternică În ultimii ani, tot mai multe persoane au început...

Read More...

Comoara literară a Antichității: Biblioteca din Pergam

Biblioteca din Pergam: Comoara literara a Antichitatii Biblioteca din Pergam, situata in orasul antic Pergamum din Asia Mica, a reprezentat...

Read More...

Explorând diversitatea vieții: Biomi unici și specii variate

Explorând diversitatea vieții: Biomi unici și specii variate Când ne gândim la diversitatea vieții pe Terra, ne simțim adesea copleșiți...

Read More...

Leave a reply:

Your email address will not be published.

CAPTCHA ImageChange Image

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Mobile Sliding Menu

stiri & ziare online Adauga la Agregator.ro