S.U.A.: “Mobilizarea economiei verzi: investiții și inovație pentru atingerea obiectivelor climatice”

BY: stiridinromania.ro In Actualitate, Externe, STIRILE ZILEI
Remarks as Prepared for Delivery by NEC Director Lael Brainard at the MSCI Sustainability Institute Launch During Climate Week NYC

Articol analitic:

Președintele Biden a anunțat recent măsuri hotărâte pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră ale Statelor Unite la jumătate până în 2030 și pentru a atinge neutralitatea carbonului până în 2050. Pentru a accelera această tranziție economică, va fi nevoie de investiții într-o varietate de sectoare și pe tot parcursul lanțului de aprovizionare. Va fi necesară o capacitate mai mare de a asuma riscuri în privința tehnologiilor verzi inovatoare, politici care să susțină generarea de venituri pentru noi modele de afaceri și capital pentru a atinge scala comercială necesară.

Strategia climatică a președintelui se bazează pe un set robust de stimulente din ambele părți ale cererii și ofertei, pentru a stimula investițiile reciproce în toate etapele lanțului de valoare. Acesta este cel mai îndrăzneț demers climatic din istorie pentru a mobiliza acțiunea colectivă de care avem nevoie o dată la o generație.

Inovația tehnologică va juca un rol cheie în succesul acestei tranziții. În fiecare perioadă de transformare economică fundamentală, descoperirile tehnologice au avut un rol central – de la motoarele cu abur din timpul Revoluției Industriale la internet în timpul boom-ului tehnologiei informației. Economia energiei curate nu va face excepție. Potrivit Agenției Internaționale a Energiei, aproximativ jumătate din reducerea globală a emisiilor necesară pentru a atinge neutralitatea carbonului va proveni din tehnologii care nu sunt disponibile comercial în prezent.

În timp ce alte țări care trebuie să joace un rol-cheie în economia energiei curate au apelat la o abordare guvernametală, politicile președintelui Biden sunt concepute pentru a fi flexibile, pe măsură ce știința și tehnologia climatică evoluează, și pentru a permite stimulentele publice să fie un multiplicator de forță pentru capitalul privat care va conduce economia verde. Abordarea noastră este guvernametală și condusă de sectorul privat. Aceasta este forța de bază a dinamismului economiei SUA – catalizând inovația în industiile viitorului.

Împreună, Legea Infrastructurii Bipartinice, CHIPS și Legea pentru Reducerea Inflației au potențialul de a cataliza o transformare dramatică a economiei noastre către sectoarele, tehnologiile și locurile în care investiția va fi cea mai productivă și cea mai urgentă. Abordarea noastră susține cercetarea și dezvoltarea încă din stadiile incipiente, până la fabricarea la scară comercială a tehnologiilor curate – creând sute de mii de locuri de muncă în proces. Aceste investiții vor contribui, de asemenea, la reducerea costurilor tehnologiilor verzi cheie, beneficiind nu doar de lucrătorii, afacerile și familiile americane, ci și de consumatori și afaceri din întreaga lume.

Vedem deja progrese importante în acest sens – de la descoperiri în domeniul bateriilor până la avansuri în tehnologia de capturare directă a aerului. Aceste realizări sunt, în parte, rezultatul ecosistemului inovator fără egal al SUA, care include mulți dintre cei prezenți în această cameră. Companiile și piețele de capital răspund deja acestor stimulente. În ultimul an, SUA a înregistrat 213 miliarde de dolari în noi investiții în tehnologiile curate – de la producția curată la investițiile casnice în tehnologii verzi precum pompele de căldură și vehiculele electrice.

Să enumerăm pe scurt modul în care piesele individuale ale agendei președintelui se completează pentru a oferi stimulente pentru investițiile și inovația sectorului privat de care avem nevoie pentru a atinge obiectivele noastre climatice. Începe prin susținerea cercetării de bază, inclusiv a finanțării de 2 miliarde de dolari din Legea pentru Reducerea Inflației pentru Oficiul de Știință al Departamentului Energiei și laboratoarele noastre naționale, pentru a moderniza facilitățile noastre de cercetare și a le menține la vârful științei climatice.

Pentru startup-uri care lucrează la comercializarea acestor descoperiri, Legea pentru Reducerea Inflației include o serie de credite fiscale care vor atrage investiții în stadiul incipient al economiei verzi – de la fabricarea avansată a tehnologiilor curate precum bateriile, la hidrogenul curat și combustibilii curați care vor contribui la decarbonizarea industriei grele și a transportului aerian. Aceasta include credite revizuite pentru investiții și producție de electricitate curată, care sunt neutre din punct de vedere tehnologic pentru a susține noi forme de generare a energiei.

În mod critic, toate creditele menționate mai sus sunt eligibile pentru noile reguli de transferabilitate care permit companiilor fără venituri să le transforme în flux de numerar astăzi, beneficiind astfel de cele mai tinere startup-uri care construiesc viitorul economiei verzi. De aceea, conform estimărilor externe, fondurile pentru startup-urile climatice din stadiile incipiente au crescut cu 23% în prima jumătate a acestui an, în comparație cu anul precedent, chiar dacă finanțarea generală pentru aceste stadii incipiente a scăzut.

Pe măsură ce companiile trec de etapa de cercetare și dezvoltare și trec la scala comercială, Administrația Biden a pus în aplicare programe pentru accelerarea creșterii lor. Aceasta include inițiative precum cele 350 de miliarde de dolari în autoritate de împrumut nouă sau suplimentară pentru Biroul pentru Programe de Împrumut ale Departamentului Energiei, pentru a ajuta companiile să construiască facilități de producție și infrastructură energetică critică aici, în America, inclusiv reutilizarea infrastructurii de combustibili fosili pentru a satisface nevoile noastre de energie curată. Capitalul pe scară largă, precum acesta, se completează reciproc cu sprijinul pentru companiile din stadiul incipient, oferind investitorilor climatici încrederea că pot asuma riscuri inteligente, deoarece știu că, dacă reușesc să inoveze, vor exista resurse pentru a sprijini creșterea lor.

Abordarea comprehensivă a președintelui pentru a promova inovația verde funcționează deja. Biroul pentru Programe de Împrumut a finalizat mai multe investiții noi, inclusiv o instalație de hidrogen curat în Utah, consolidând conducerea tehnologică americană și creând locuri de muncă.

Cu stimulente bine concepute, aceste inovații vor fi o forță pentru crearea de locuri de muncă și dinamism economic. De aceea, președintele Biden spune adesea că atunci când aude “climat”, el se gândește la “locuri de muncă”. Conform unor analize externe, Legea pentru Reducerea Inflației a dus deja la crearea a peste 170.000 de locuri de muncă bine plătite și sindicalizate în SUA și se estimează că va adăuga încă 1,5 milioane în următorul deceniu.

Strategia președintelui include, de asemenea, stimulente la nivel local care prioritizează comunitățile care au fost adesea lăsate în urmă în tranzițiile economice anterioare – de la zonele cu venituri reduse la comunitățile energetice care au alimentat creșterea noastră în secolul al XX-lea. Potrivit Departamentului Trezoreriei, 65% din investițiile legate de Legea pentru Reducerea Inflației până în prezent sunt în comitate cu rate ale sărăciei peste medie, iar 90% sunt în comitate cu salarii săptămânale sub media națională. De exemplu, în Wierton, Virginia de Vest, un fosta putere a cărbunelui și oțelului care a suferit decenii de declin, o companie de stocare avansată a bateriilor de fier-aer construiește o nouă instalație de producție într-o fostă fabrică de oțel, stimulată de creditul fiscal pentru producția avansată de fabricație oferit de Legea pentru Reducerea Inflației.

Știm că inovația de

Sursa: www.whitehouse.gov.

Thank you to Linda and the MSCI team for inviting me to join you during Climate Week, and congratulations on the launch of the MSCI Sustainability Institute.

We must meet the generational challenge of building a clean energy economy and reaching net zero emissions. President Biden has taken decisive action to put the United States on track to cut our emissions in half by 2030 and reach net zero by 2050. Accelerating this economic transformation will require investment across a range of sectors and all along the supply chain. It will require greater capacity to take risks on critical first-of-a-kind green technologies, policies that support revenue generation for new business models, and capital to reach the necessary commercial scale.

The President’s climate strategy relies on a set of robust demand and supply-side incentives to drive mutually reinforcing investment at all stages of the value chain. This is the boldest climate action in history to mobilize the once-in-a-generation collective action we need.

Technological innovation will be key to success. In every period of fundamental economic transformation, technology breakthroughs have played a pivotal role—from steam engines during the industrial revolution to the internet during the information technology boom. And the clean energy economy will be no exception. According to the International Energy Agency, roughly half of the emissions reductions we’re counting on globally to reach net zero will come from technologies that are not commercially available today.[1]

While other countries that must play a key role in the clean energy economy have relied on a state-driven approach, President Biden’s policies are designed to be flexible as climate science and technologies evolve and to allow public incentives to be a force multiplier for private capital that will drive the green economy. Our approach is government-enabled and private-sector-led. It is the core strength of the dynamic US economy—catalyzing innovation in industries of the future.

Taken together, the Bipartisan Infrastructure Law, the CHIPS and Science Act, and the Inflation Reduction Act (IRA) have the potential to catalyze a dramatic transformation of our economy toward the sectors, technologies, and places where investment will be most productive and is most urgent. Our approach seeds support from the earliest stages of R&D all the way to commercial-scale manufacturing of clean technologies—creating hundreds of thousands of good jobs in the process. These investments will also help bring down the costs of key green technologies, benefiting not only American workers, businesses, and families, but also consumers and businesses around the world.

We are already seeing important progress on this front—from battery breakthroughs to advances in direct air capture technology. These achievements are in part the result of the U.S.’s unparalleled innovation ecosystem, which includes many of you in this room. Already, companies and capital markets are responding to these incentives. In the last year, the U.S. has seen $213 billion in new clean investments from clean manufacturing to household investments in green technologies like heat pumps and EVs.[2]

Let me outline briefly how the individual pieces of the President’s agenda work together to provide incentives for the private sector investments and innovation we need to achieve our climate goals. It starts with supporting basic research, including $2 billion of Inflation Reduction Act (IRA) funding for the Department of Energy’s Office of Science and our national labs to modernize our research facilities and keep them on the cutting edge of climate science.[3]

For startups working to commercialize these discoveries, the IRA includes a number of tax credits that will crowd in early-stage investment in the green economy—from advanced manufacturing of clean technologies like batteries to clean hydrogen and clean fuels that will help to decarbonize heavy industry and jet travel. It includes revamped credits for clean electricity investment and production, which are technology neutral to support new forms of energy generation.

Critically, all of the credits I just mentioned are eligible for new transferability rules that allow pre-revenue companies to turn them into cash flow today, benefiting the youngest startups building the future of the green economy. That’s why, according to outside estimates, funding for the earliest stage climate startups rose 23 percent in the first half of this year compared to a year prior, even as overall early-stage funding fell.[4]

As companies move from R&D to scale-up, the Biden Administration has put in place programs to accelerate their growth. This includes initiatives like the $350 billion in new or additional loan authority for the Department of Energy’s Loan Programs Office to help companies build manufacturing facilities and critical energy infrastructure here in America, including repurposing and reusing legacy fossil fuel infrastructure to meet our clean energy needs.[5] Scale-up capital like this is mutually reinforcing with our support for early stage companies, giving climate investors the confidence to take smart risks because they know that if they succeed in innovating, there will be resources to support their growth.

The President’s comprehensive approach to fostering green innovation is already working. The LPO has completed a number of new investments, including a clean hydrogen facility in Utah,[6] deepening American technological leadership and creating jobs.

With well-designed incentives, these innovations will be a force for job creation and economic dynamism. That is why President Biden often says that when he hears “climate” he thinks “jobs.” According to outside analysis, the IRA has already led to the creation of over 170,000 good-paying and union jobs in the U.S. and is projected to add 1.5 million more over the next decade.[7]

The President’s strategy also includes place-based incentives that prioritize communities that have too often been left behind during prior economic transitions—from low-income areas to the energy communities that powered our growth during the 20th century. According to the Treasury Department, 65 percent of IRA-related investments to date are in counties with above-average poverty rates, and 90 percent are in counties with weekly wages below the national average.[8] For example, in Wierton, West Virginia, a former coal and steel powerhouse that has seen decades of decline, an advanced iron-air battery storage company is building a new manufacturing facility in a former steel mill, spurred by the IRA’s Advanced Manufacturing Production tax credit.

We know the innovation we need will require private sector action to deploy capital and expertise and to position the United States at the forefront of the industries of the future. With the power of American innovation, capital, hard work, and forward thinking, we can reach net zero and meet our climate goals. Thank you.

###


[1] https://iea.blob.core.windows.net/assets/a86b480e-2b03-4e25-bae1-da1395e0b620/EnergyTechnologyPerspectives2023.pdf

[2] https://rhg.com/research/clean-investment-monitor/

[3] https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/12/Inflation-Reduction-Act-Guidebook.pdf

[4] https://www.ctvc.co/climate-tech-h1-2023-venture-funding/

[5] https://www.energy.gov/lpo/inflation-reduction-act-2022

[6] https://www.energy.gov/lpo/advanced-clean-energy-storage

[7] https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/08/17/what-they-are-saying-one-year-anniversary-of-the-inflation-reduction-act/

[8] https://home.treasury.gov/news/featured-stories/the-inflation-reduction-act-and-us-business-investment


Foto: Click pentru sursa imaginii , Facebook sau Pixabay

Acest articol a fost scris de inteligență artificială Chat GPT, unele date pot fi incorecte. Pentru stirea originala, verificati sursa: Link catre sursa
Recomandari STIRIdinROMANIA.ro

Rusia încearcă să se folosească de tensiunile etnice din Balcanii de Vest, avertizează SUA

Moscova încearcă să profite de tensiunile etnice din Balcanii de Vest pentru a provoca „instabilitate și a împiedica integrarea...

Read More...

Câți urși trăiesc în România? Autoritățile vorbesc de un număr record, dar fără o numărătoare reală

Autoritățile vor să aprobe împușcarea a peste 400 de urși până la sfârșitul anului, pe motiv că sunt prea...

Read More...

MET Summer Trophy: Turneul ITF M15 la București din iulie 2024

MET Summer Trophy este un turneu de tenis de nivel ITF M15 ce va avea loc la București între...

Read More...

Leave a reply:

Your email address will not be published.

CAPTCHA ImageChange Image

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Mobile Sliding Menu

stiri & ziare online Adauga la Agregator.ro