Colaborare NASA-NWCG pentru Managementul Incendiilor în Păduri

BY: stiridinromania.ro In Magazin
The NWCG tour concluded in the National Full Scale Aerodynamic Complex; the group provides a sense of scale for just how massive the turbines are that pull air into the 120-foot wind tunnel.

NASA Ames Research Center a fost gazda vizitei National Wildfire Coordinating Group (NWCG) în perioada 21-23 mai 2024, cu participanți reprezentând 13 agenții și organizații. NWCG este un grup cooperativ focalizat pe furnizarea de leadership național pentru a permite operațiuni interoperabile în domeniul incendiilor de vegetație între partenerii federali, de stat, locali, tribal și teritoriali. NASA a devenit membru asociat al NWCG în februarie 2024, cu scopul de a spori colaborarea între agenții și a valorifica datele, tehnologia și inovațiile NASA pentru eforturile la nivel național în managementul incendiilor de vegetație.

Abordarea NASA în managementul incendiilor de vegetație implică aplicarea cercetării și tehnologiei înainte, în timpul și după un incendiu, pentru a ajuta ecosistemele, animalele și comunitățile umane să prospere. La Ames, două exemple ale acestor capabilități sunt biroul de proiect pentru FireSense și proiectul Advanced Capabilities for Emergency Response Operations (ACERO).

Soluțiile pentru incendiile de vegetație sunt un subiect major în cadrul strategiei Earth Action a NASA. FireSense face parte din această abordare extinsă a NASA în managementul incendiilor de vegetație, lucrând cu agenții operaționale și parteneri pentru a măsura condițiile premergătoare incendiilor, comportamentul activ al focului, impactul și amenințările post-incendiu și pentru a oferi prognoze privind calitatea aerului. ACERO dezvoltă tehnologii de vârf pentru a identifica, monitoriza și suprima incendiile de vegetație prin utilizarea aeronavelor fără echipaj.

Membrii echipelor din ambele proiecte au participat la vizita NWCG și sunt reprezentați în cadrul NWCG; implicarea NASA este susținută de Parimal Kopardekar (Director al Institutului de Cercetare Aeronautică NASA și al Biroului de Integrare a Misiunii Mobilității Avansate a Aerului) și Michael Falkowski (Manager al Programului NASA pentru incendiile de vegetație și FireSense). Împreună, ei reprezintă abordarea directoratelor transmisii ale NASA pentru gestionarea incendiilor de vegetație pe tot parcursul ciclului de viață al incendiilor.

Prin găzduirea întâlnirii anuale a Consiliului Executiv al NWCG, personalul de la Ames a putut conecta membrii consiliului cu experți și manageri de proiect NASA, a oferit tururi ale facilităților Ames relevante pentru managementul incendiilor de vegetație și a discutat capacitățile de bază ale NASA și cum acestea pot spori eforturile naționale ale NWCG în managementul incendiilor. În mod specific, capacitățile de date și studiile caracteristicilor performanței umane ale NASA au fost în centrul evenimentelor zilei.

Pe frontul datelor, conversațiile s-au concentrat pe modul în care să abordăm în mod colectiv continuitatea datelor, stocarea și accesibilitatea acestora. Resursele de calcul la scară mare sunt tot mai esențiale pentru a stoca, gestiona și incorpora date relevante pentru managementul incendiilor de vegetație. Cu senzori mai avansați pe aeronavele cu echipaj, aeronavele fără echipaj și sateliți, abordarea continuității datelor, stocării și accesibilității reprezintă o piesă esențială pentru sprijinirea managerilor de incendii de vegetație.

Ian Brosnan, investigator principal pentru NASA Earth eXchange (NEX), a oferit detalii despre platforma de supercomputing și analiză de date NEX de la Ames. Platforma servește ca un instrument pentru a crește disponibilitatea datelor din misiunile NASA și alte surse, modele, instrumente de analiză și rezultate de cercetare, iar echipa folosește această platformă pentru a investiga întrebări relevante pentru impactul tot mai mare al incendiilor de vegetație. De exemplu, munca lor folosește învățarea automată și integrarea complexă a datelor pentru a lega emisiile de calitatea aerului și comportamentul focului, în scopul detectării și propagării incendiilor de vegetație.

Cealaltă focus a turului de la Ames a fost simulările și studiile NASA privind caracteristicile performanței umane, care se referă la componenta umană a managementului incendiilor de vegetație – cum ar fi gestionarea oboselii în teren. Sprijinirea forței de muncă este un obiectiv principal pentru îmbunătățirea răspunsului general la managementul incendiilor de vegetație, așa cum este evidențiat în Raportul Comisiei pentru Mitigare și Managementul Incendiilor de Vegetație.

Pe această vizită, membrii NWCG au putut întâlni cu Jessica Nowinski, șefa Diviziei de Integrare a Sistemelor Umane, pentru o prezentare generală a Factorilor Umani, urmată de o prezentare de Immanuel Barshi despre antrenamentul astronauților și piloților și o prezentare de Cassie Hilditch despre studiile de oboseală. Membrii Consiliului Executiv al NWCG au putut de asemenea să facă un tur al Laboratorului de Operațiuni în Spațiu Aerian, cu un accent deosebit pe drone. Vizita s-a încheiat cu un tur al Complexului Aerodinamic la Scară Naturală Național, numit popular Tunelul de Vânt.

Puterea NWCG constă în promovarea parteneriatelor, iar multe discuții pe parcursul celor trei zile de vizită au valorificat punctele forte complementare între agenții. Adunarea specialităților de cercetare, inovație tehnologică, programe și campanii existente și expertiză de subiect face abordarea națională a managementului incendiilor de vegetație mai unitară, eficientă și eficace.

Privind în viitor, implicarea NASA cu NWCG va continua să producă oportunități de parteneriat și să promoveze obiectivele naționale de management al incendiilor de vegetație. Personalul NASA se conectează cu comitetele NWCG – inclusiv Managementul Datelor, Geospatial, Aviație și Managementul Riscului – și va continua să sprijine obiectivele NWCG conectând experți de subiect din întreaga agenție cu experți de subiect din cadrul NWCG pe teren.

On May 21-23, 2024, the National Wildfire Coordinating Group (NWCG) visited NASA Ames Research Center, with participants representing 13 agencies and organizations. NWCG is a cooperative group focused on providing national leadership to enable interoperable wildland fire operations among federal, state, local, Tribal, and territorial partners. NASA became an associate member of NWCG in February 2024, with the goal of increasing collaboration across agencies and leveraging NASA data, technology, and innovation for nation-wide efforts in wildland fire management.    

Across the agency, NASA’s approach to wildland fire management involves the application of research and technology before, during, and after a fire, in order to help ecosystems, animals, and human communities thrive. At Ames, two examples of these capabilities are the project office for FireSense and the Advanced Capabilities for Emergency Response Operations (ACERO) project. 

Wildland fire solutions are a major theme within NASA’s Earth Action strategy. FireSense is part of this NASA-wide approach to wildland fire management, working with operational agencies and partners to measure pre-fire fuels conditions, active fire behavior, post-fire impacts and threats, and provide air quality forecasting. ACERO develops cutting-edge technology to remotely identify, monitor, and suppress wildland fire through the use of uncrewed aircraft.  

Team members from both projects participated in the NWCG visit, and are represented in NWCG; NASA’s involvement is supported by Parimal Kopardekar (Director of the NASA Aeronautics Research Institute and the Advanced Air Mobility (AAM) Mission Integration Office) and Michael Falkowski (NASA Wildland Fires and FireSense Program Manager). Together, they represent NASA’s cross-mission directorate approach to managing wildland fire across the fire life cycle.  

By hosting NWCG’s annual offsite Executive Board meeting, Ames personnel were able to connect board members with NASA subject matter experts and project managers, provide tours of Ames facilities relevant to wildland fire management, and discuss NASA’s core capabilities and how they can augment the NWCG’s nation-wide fire management efforts. Specifically, NASA’s data capabilities and human performance characteristics studies were at the forefront of the day’s events.  

On the data front, conversation centered around how to collectively tackle data continuity, storage, and accessibility. Large-scale computing resources are increasingly essential to store, manage, and incorporate data relevant to wildland fire management. With more advanced sensors on crewed aircraft, uncrewed aircraft, and satellites, addressing data continuity, storage, and accessibility are an essential piece of supporting wildland fire managers. 

Ian Brosnan, Principal Investigator for NASA Earth eXchange (NEX), provided details about the NEX supercomputing and data analytics platform at Ames. The platform serves as a tool to increase availability of data from NASA missions and other sources, models, analysis tools, and research results, and the team uses this platform to investigate questions relevant to the increasing impact of wildland fire. For instance, their work uses machine learning and complex data integration to link air quality emissions and fire behavior, in order to detect wildfire ignition and spread. 

The other focus of the Ames tour was NASA simulations and studies surrounding human performance characteristics, which refers to the human component of wildland fire management – such as managing fatigue in the field. Supporting the workforce is a primary goal for improving overall response to wildland fire management, as highlighted in the Wildfire Mitigation and Management Commission Report.  

On this visit, NWCG members were able to meet with Jessica Nowinski, Division Chief of the Human Systems Integration Division, for a Human Factors overview, followed by a presentation by Immanuel Barshi on astronaut and pilot training, and a presentation by Cassie Hilditch on fatigue studies. NWCG Executive Board members were also able to tour the Airspace Operations Laboratory, with a particular focus on drones. The visit concluded with a tour of the National Full Scale Aerodynamic Complex, colloquially referred to as the Wind Tunnel.   

NWCG’s strength is fostering partnership, and many discussions over the three-day visit leveraged complementary strengths between the agencies. Bringing together research specialties, technology innovation, existing programs and campaigns, and subject expertise makes the national approach to wildland fire management more unified, efficient, and effective.  

Looking forward, NASA’s involvement with NWCG will continue to produce partnership opportunities and further the national wildland fire management goals. NASA personnel are connecting with NWCG committees – including Data Management, Geospatial, Aviation and Risk Management – and will continue to support NWCG objectives by connecting subject matter experts across the agency with NWCG subject matter experts in the field.  Acest titlu a fost scris de inteligență artificială Chat GPT, unele date pot fi incorecte. Pentru stirea originala, verificati sursa: Link catre sursa

Sursa si foto: NASA
Recomandari STIRIdinROMANIA.ro

#NightDriveRO, BMW X2 și MINI Countryman într-o prezentare cu povești urbane

Prezentare cu povești urbane: Night DriveRO cu BMW X2 și MINI Countryman

BMW România propune un proiect inedit în București, care combină prezentarea noilor modele BMW X2 și MINI Countryman, explorarea...

Read More...
135 de milioane de euro, pentru construcţia noului stadion din Timişoara! A fost lansată licitaţia pentru execuţia lucrărilor

Epopeea stadionului nou din Timişoara

Timișoara se pregătește să își salute noul stadion, odată ce Compania Națională de Investiții a scos la licitație contractul...

Read More...

Performanta deosebita la Campionatul National de Inot – Cadeti (12 – 13 ani) din 2024

Campionatul Național de Înot – Cadeți (12-13 ani) s-a desfășurat la Târgoviște, în perioada 12-14 iulie 2024, unde sportivii...

Read More...

Leave a reply:

Your email address will not be published.

CAPTCHA ImageChange Image

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Mobile Sliding Menu

stiri & ziare online Adauga la Agregator.ro