Stiri Piatra-Neamt: Primăria municipiului Piatra Neamț, cu sediul în Piatra Neamț, strada Ștefan cel Mare, nr.6-8, organizează concurs de re…

BY: stiridinromania.ro In Actualitate, Articole

Primăria municipiului Piatra Neamț, cu sediul în Piatra Neamț, strada Ștefan cel Mare, nr.6-8, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Piatra Neamț – Serviciul Urbanism și Autorizări în Construcții, după cum urmează: 1 post de Consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Autorizări în Construcții 1 post de Consilier, clasa I, grad profesional s…uperior la Compartiment Acord Unic ➖ Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. ➖ Exercitarea raporturilor de serviciu se realizează pe perioadă nedeterminată ✔ Afișare anunț: 17/03/2023; ✔ Primirea dosarelor de concurs: 17/03/2023-05/04/2023; ✔ Selecția dosarelor de înscriere: 06/04/2023 – 12/04/2023; ✔ Proba suplimentară eliminatorie: Testarea competențelor în domeniul tehnologiei informației: 19/04/2023, ora 12.00, la sediul nou al Primăriei mun. Piatra Neamț https://www.anfp.gov.ro/R/Doc/TestareITNivelMediu.pdf ✔ Proba scrisă: 20/04/2023, ora 12.00, la sediul nou al Primăriei mun. Piatra Neamț ✔ Interviul: – în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS: Condițiile generale: candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 465, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: a) are cetăţenia română şi domiciliul în România; b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; d) are capacitate deplină de exerciţiu; e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii; f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice; g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice; h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei; i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii; j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani; k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică. Condițiile specifice pentru ocuparea a 2 funcții publice de execuție vacante de Consilier, clasa I, grad professional superior la Compartimentul Autorizări în Construcții și Consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Acord Unic în cadrul Serviciului Urbanism și Autorizări în Construcții, în conformitate cu prevederile art. 386, lit. a), art. 465, alin. (1) și prevederile art. 468 alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ sunt următoarele: a) Consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Autorizări în Construcții – studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență în domeniul urbanism sau arhitectură sau construcții; – minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice; – Competențe în domeniul tehnologiei informației (necesitate si nivel): Pachetul Office -Word,Excel, Internet – nivel mediu; b) Consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Acord Unic – studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență în domeniul urbanism sau arhitectură sau construcții; – minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice; – Competențe în domeniul tehnologiei informației (necesitate si nivel): Pachetul Office -Word,Excel, Internet – nivel mediu; Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunț la sediul Primăriei municipiului Piatra Neamț și trebuie să conțină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49 alin. (1) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, actualizată și modificată de HG 546/2020: a) formularul de înscriere; b) curriculum vitae, modelul comun european; c) copia actului de identitate; d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări; e) copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; f) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei; g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară; i) aviz psihologic eliberat cu cel mult 12 luni anterior derulării concursului, pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii, cu mențiunea – apt din punct de vedere psihologic pentru exercitarea funcției publice j) cazierul judiciar; k) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică. Formularul de înscriere la concurs se pune la dispoziţie candidaţilor, din oficiu, astfel: ➖ De către secretarul comisiei de concurs din cadrul Direcției Resurse Umane, Administrativ (camera 25); ➖ Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs. ➖ Accesând pagina instituției: https://primariapn.ro/, rubrica RECRUTARE ȘI SELECȚIE, acte necesare concurs funcție publică, în format deschis, editabil. Relații suplimentare se pot obține de la sediul Primăriei municipiului Piatra Neamț, str.Ștefan cel Mare nr.6-8, la camera 25, telefon 0233-218991, int.219.

Sursa si foto: Primaria Piatra-Neamt Link catre articol 
Recomandari STIRIdinROMANIA.ro

Semnarea Memorandumului de Înțelegere între UNICEF și MAI pentru reducerea riscului la dezastre

Astăzi, 18 iulie, la sediul MAI, șeful DSU, dr. Raed Arafat a primit vizita unei delegații conduse de Reprezentanta...

Read More...

Eurodeputata Diana Șoșoacă a fost scoasă din plenul Parlamentului European pentru că a încălcat regulile de conduită

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a cerut scoaterea din sală a Dianei Șoșoacă deoarece aceasta încerca să întrerupă discursul...

Read More...
Investiții majore pentru dezvoltarea subunităților de intervenție! Făgetul va avea stație de pompieri nouă

Stația de Pompieri Făget, O Nouă Casă Pentru Salvatori

Pompierii din Făget vor avea parte de o "casă nouă" în centrul orașului, conform unui proiect de construcție ce...

Read More...

Leave a reply:

Your email address will not be published.

CAPTCHA ImageChange Image

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Mobile Sliding Menu

stiri & ziare online Adauga la Agregator.ro