NASA lansează chestionarul lunar pentru non-ingerință

BY: stiridinromania.ro In Magazin
An artist’s rendering of astronauts working near NASA’s Artemis base camp, complete with a rover and RV.

NASA solicită răspunsuri din partea comunității lunare pentru un nou chestionar privind non-ingerența lunară, care va informa dezvoltarea unui cadru pentru activități ulterioare legate de non-ingerență în activitățile lunare. Nu se așteaptă finanțare sau solicitare ulterioară.

OTPS a fost creat în noiembrie 2021 în cadrul Biroului Administratorului NASA pentru a lucra transparent în colaborare în cadrul NASA și cu comunitatea spațială mai largă pentru a oferi conducerii NASA un spațiu de schimb de date și opțiuni bazate pe dovezi pentru a dezvolta și forma politica, strategia și tehnologia NASA.

În contextul în care zeci de țări și companii din sectorul privat și-au exprimat interesul în stabilirea de operațiuni lunare până la sfârșitul deceniului, inclusiv multe în regiunea Polului Sud, va fi crucial să se determine cum să se minimizeze interferența și contaminarea în activitățile lunare. Deconfliction a fost identificat ca un domeniu de lucru suplimentar în Secțiunea 11 a Acordurilor Artemis și va fi un domeniu de importanță tot mai mare pe măsură ce numărul actorilor comerciali și internaționali care operează pe suprafața lunară crește.

În 2016, Grupul de Analiză a Explorării Lunare a dezvoltat “Harta drumului pentru explorarea lunară: Explorarea Lunii în secolul 21: Tematici, Obiective, Investigații și Priorități, 2016”, care își propunea să dezvolte un “plan integrat și durabil pentru explorarea lunară”. Harta drumului a explorat prioritizarea activităților științifice lunare și a desemnat care obiective științifice ar putea fi afectate negativ de explorarea lunară ulterioară.

Deși preocupările privind interferența și contaminarea lunară au fost identificate în mod larg și au fost extinse dincolo de constatările inițiale ale raportului din 2016 (de exemplu, interacțiuni plume-suprafață și praf, deșeuri periculoase, depunere de propulsant din survol, interferențe electromagnetice), nu există un consens larg în comunitatea științifică sau tehnică lunară cu privire la întrebări cheie precum cum să înțeleagă valoarea potențială a siturilor lunare, cum să mitige impactul interferenței sau contaminării la aceste situri și cum să determine schimbarea în valoarea unui sit lunar în cazul în care anumite activități de interferență sau contaminare au loc.

Datele colectate în acest chestionar vor sprijini luările de decizie strategice ale NASA privind protecția necesară pentru activitățile lunare. Acest chestionar caută feedback de la comunitatea lunară pentru a determina amploarea îngrijorărilor legate de interferență și contaminare și pentru a clarifica utilizarea comunității a termenilor “interferență”, “contaminare” și “deconfliction”. Acest chestionar își propune să contribuie la dezvoltarea unui cadru pentru activități ulterioare de deconfliction.

OTPS intenționează să folosească răspunsurile la aceste întrebări pentru a informa dezvoltarea unui cadru pentru lucrările viitoare. Utilizarea sau includerea informațiilor în dezvoltarea oricăror lucrări viitoare OTPS nu constituie un aviz al niciunei entități, produse, servicii, tehnologii, activități sau politici ale agenției. Informațiile conținute în orice lucrare viitoare OTPS vor reflecta în mod exclusiv viziunile și opiniile autorilor.

Respondenții sunt încurajați să ofere informații care nu sunt restricționate de drepturi limitate sau restricționate asupra datelor. Nu ar trebui să fie furnizate informații de identificare personală (PII) odată cu răspunsul. Răspunsurile primite nu vor fi publicate în forma lor inițială în afara NASA. Informațiile anonimizate derivate din răspunsurile primite (adică informații generale care nu pot fi atribuite unui respondent anume) pot fi, de asemenea, împărtășite în cadrul guvernului, dar numai în măsura în care este necesar și potrivit. În plus, orice informație anonimizată, neatribuibilă poate fi folosită în cele din urmă pentru a dezvolta și rafina cadru pentru lucrările viitoare privind non-ingerența lunară și, prin urmare, poate fi recunoscută de unul sau mai mulți respondenți. Dacă respondenții consideră că informațiile proprietare sau confidențiale/sensibile din punct de vedere comercial sunt necesare pentru scopuri informative ale NASA pentru a răspunde la întrebările prezentate mai jos și aceste informații sunt furnizate și marcate corespunzător, NASA nu le va dezvălui sau disemina public și le va proteja în conformitate strictă cu toate legile și politicile aplicabile. NASA nu va dezvălui niciun feedback specific furnizat de o firmă/un respondent cu alte entități interesate.

Vă rugăm să rețineți că angajații NASA și angajații contractanților săi și/sau subcontractanților lor care lucrează în numele NASA pot revizui răspunsurile. Contractanții și subcontractanții NASA sunt guvernați de prevederile de confidențialitate din contractele și subcontractele lor aplicabile, care protejează confidențialitatea tuturor informațiilor revizuite.

Respondenții sunt în întregime responsabili pentru toate cheltuielile asociate cu răspunsurile. Răspunsurile nu vor fi returnate, iar respondenții nu vor fi contactați în legătură cu răspunsurile lor.

OTPS apreciază participarea dumneavoastră și așteaptă cu nerăbdare răspunsurile dumneavoastră.

NASA’s Office of Technology, Policy, and Strategy (OTPS) is asking members of the lunar community to respond to a new Lunar Non-Interference Questionnaire that will inform the development of a framework for further work on non-interference of lunar activities. There is no funding or solicitation expected to follow.

OTPS was created in November 2021 within the Office of the NASA Administrator to work transparently in collaboration across NASA and with the broader space community to provide NASA leadership with a trade space of data- and evidence-driven options to develop and shape NASA policy, strategy, and technology.

As dozens of countries and private sector companies have expressed interest in establishing lunar operations by the end of the decade, including many in the South Pole region, it will be critical to determine how to minimize interference and contamination in lunar activities. Deconfliction has been identified as an area of further work in Section 11 of the Artemis Accords and will be an area of increasing importance as the number of commercial and international actors operating on the lunar surface grows. 

In 2016, the Lunar Exploration Analysis Group developed “The Lunar Exploration Roadmap: Exploring the Moon in the 21st Century: Themes, Goals, Objectives, Investigations, and Priorities, 2016”, which aimed to develop an “integrated and sustainable plan for lunar exploration.” The roadmap explored the prioritization of lunar science activities, and designated which science objectives could be adversely impacted by further lunar exploration. 

Although lunar interference and contamination concerns have been broadly identified and expanded beyond the initial findings of the 2016 report (e.g., plume surface interactions and dust, hazardous waste, propellant deposition from overflight, electromagnetic interference), there is not broad consensus in the lunar scientific or technical community on key questions such as how to understand the potential value of lunar sites, how to mitigate the impacts of interference or contamination at such sites, and how to determine the change in value of a lunar site should certain interference or contamination activities occur.

The data collected in this questionnaire will support NASA strategic decision-making on the protection needed for lunar activities. This questionnaire seeks feedback from the lunar community to determine the breadth of interference and contamination concerns and clarify community usage of the terms “interference,” “contamination,” and “deconfliction.” This questionnaire aims to contribute to the development of a framework for further deconfliction activity.

Please copy and paste the questions below into a searchable, unlocked Portable Document File (PDF) or Word (DocX) file with edit permissions enabled. Include electronic links to, or copies of, any comments containing references, studies, research, and other empirical data that are not widely published. Send the file via email to HQ-OTPS-Applications@nasa.gov with the subject line “Lunar Non-Interference” by Friday, June 7, 2024.

Questions

 • How do you define these terms?
  • Interference
  • Contamination
  • Deconfliction
 • Understanding the Potential Value of a Site
  • What attributes/characteristics are relevant to site selection in consideration of science objectives? Attributes may include time-sensitive orphysical characteristics, holds awaiting technology or science advancements, or other perspectives. Example scenarios are encouraged.
 • Impacting the Potential Value of a Site
  • What human or robotic actions/events may negatively impact the value of a lunar site? Such as chemical contamination, physical contact, hardware proximity (for example Apollo hardware causing localized ‘moon quakes’ due to heating and cooling differences vs surroundings), waste hazards, etc.
   • How do the impacts of those actions/events alter the value of a site (e.g., unusable for certain missions, usable for certain missions but not others)?
   • What detrimental impacts are permanent, temporary, or still unknown?
  • What data, models, or information is needed to inform the value? Such as how to understand where contaminants are going, what they are doing that impacts science, computational models validated with ground and flight data, etc.
 • Mitigation Mechanisms
  • What types of mitigation mechanisms exist to preserve the value of a site?
  • During what phases of operations are mitigation mechanisms needed? Examples include ascent/descent, overflight, traverse, contingency, experimental or construction phase, etc.
  • What technologies/capabilities need to be developed?
  • What types of communication and coordination efforts minimize concerns? Such as development/planned activity timelines for pre-coordination, operational timelines with time-critical communication mechanisms, list of materials, transparency, etc

OTPS intends to use the responses to these questions to inform the development of a framework for future work. The use or inclusion of information in the development of any future OTPS work does not constitute endorsement of any entity, or any products, services, technologies, activities, or agency policy. The information contained in any future OTPS work will reflect solely the views and opinions of the authors.

Respondents are encouraged to provide information that is not constrained by limited or restricted data rights. No Personally Identifiable Information (PII) should be submitted with the response. Responses received will not be released in their submitted form outside of NASA. Anonymized information derived from the responses received (i.e., general information not attributable to any particular respondent) also may be shared within the government, but only as reasonably necessary and appropriate. Further, any anonymized, non-attributable information may also eventually be used to develop and refine the framework for future work on lunar non-interference, and therefore may be recognizable to one or more respondents. If respondents feel that proprietary or confidential/business-sensitive information is necessary for NASA’s informational purposes to be responsive to the questions presented below, and such information is provided and appropriately marked as such, NASA will not publicly disclose or disseminate it and will protect it in strict accordance with all applicable laws and agency policies. NASA will not disclose any specific feedback provided from one firm/respondent with any other interested entities.

Please note that NASA employees and its support contractors’ employees and/or their subcontractors working on behalf of NASA may review the responses. NASA contractors and subcontractors are governed by non-disclosure provisions in their applicable contracts and subcontracts, which protects the confidentiality of all information reviewed.

Respondents are solely responsible for all expenses associated with responses. Responses will not be returned, nor will respondents be contacted about their responses.

OTPS appreciates your participation and looks forward to your responses.

“The Lunar Exploration Roadmap: Exploring the Moon in the 21st Century: Themes, Goals, Objectives, Investigations, and Priorities, 2016,” Lunar Exploration Analysis Group, 2016 https://www.lpi.usra.edu/leag/LER-2016.pdf1Acest titlu a fost scris de inteligență artificială Chat GPT, unele date pot fi incorecte. Pentru stirea originala, verificati sursa: Link catre sursa

Sursa si foto: NASA
Recomandari STIRIdinROMANIA.ro

Construirea forței interioare: Exerciții cu propriul greutate pentru o musculatură puternică

Construirea forței interioare: Exerciții cu propriul greutate pentru o musculatură puternică În ultimii ani, tot mai multe persoane au început...

Read More...

Comoara literară a Antichității: Biblioteca din Pergam

Biblioteca din Pergam: Comoara literara a Antichitatii Biblioteca din Pergam, situata in orasul antic Pergamum din Asia Mica, a reprezentat...

Read More...

Explorând diversitatea vieții: Biomi unici și specii variate

Explorând diversitatea vieții: Biomi unici și specii variate Când ne gândim la diversitatea vieții pe Terra, ne simțim adesea copleșiți...

Read More...

Leave a reply:

Your email address will not be published.

CAPTCHA ImageChange Image

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Mobile Sliding Menu

stiri & ziare online Adauga la Agregator.ro